За застрахователни компании

Нашите услуги са ориентирани и намират все по-широко приложение в застрахователния бизнес. С течение на времето аеромониторингът става все по-популярен в селскостопанслкото застраховане и най-вече при изчисляване размера на щетите след настъпване на застрахователно събитие. Използвайки аеромониторинг застрахователните компании могат по-точно да установят размера на загубите при настъпило застрахователно събитие и наред с това да елиминират човешкия фактор при огледа и установяването на щетите, което от своя страна ще доведе до значимо увеличение на печалбите.

Menu Title